AVÍS LEGAL

 

CODI ÈTIC

Gestió i propietat
La pàgina www.doctoragibert.com està gestionada en els seus continguts, disseny i distribució per la Dra. Maria Josep Gibert, metgessa especialista en Obstetrícia i Ginecologia, col•legiada al Col•legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Espanya) amb el número 070704588, i és propietat d’Inversions Mèdiques Gibert C. i associats, SLU, amb NIF B57777732.

Missió
Els objectius de la pàgina són:

 • Proporcionar informació sobre Obstetrícia i Ginecologia, destinada a les dones i al seu entorn, que sigui pràctica, de qualitat i en un llenguatge fàcilment comprensible.
 • Donar a conèixer la tasca professional de la Dra. Gibert.
 • Assessorar sobre l’especialitat mèdica esmentada i de forma habitualment desinteressada als internautes que ho demanin (veure apartat Assessorament a visitants).
 • Facilitar la comunicació amb les pacients ateses en la consulta privada de la ginecòloga (veure apartat Atenció a les pacients de la consulta privada de la Dra. Gibert).

De l’anterior s’infereix que aquesta plataforma es destina al públic general, sense perjudici que pugui ser consultada per professionals de la salut. Gran part de la informació és d’accés lliure, però, alguns textos, a causa de la seva concreció i especificitat, necessiten registre que s’acceptarà en el cas que la peticionària sigui clienta de la doctora.

Autors
L’autoria dels textos en les diferents seccions del lloc web és la següent:

 • Pacients: professionals sanitaris titulats, l’autoria i les credencials dels quals s’especifiquen en tots els casos. A més, es detalla en lloc ben visible l’origen de la informació i l’existència de conflictes d’interès, només en el cas que n’hi hagués. Els textos poden reflectir l’experiència i l’opinió personal de l’autor i/o procedeixen de fonts bibliogràfiques de solvència reconeguda.
 • Notícies: poden procedir de premsa espanyola i, per tant, estan signades per periodistes acreditats o tenir altres procedències, les quals s’especifiquen de manera clara i ben visible. Les notícies incloses han estat revisades en la seva congruència, la qualitat del seu contingut i en la solvència dels professionals entrevistats o citats per la Dra. Gibert. S’ha inclòs, si escau, un hipervincle a la notícia original per millor accés als detalls de la mateixa.
 • Resta dels continguts: redactats per la Dra. Gibert.

Exempció de responsabilitat
Ni la doctora ni la societat propietària es fan responsables ni de l’ús que es pugui fer del contingut del web ni dels assessoraments realitzats mitjançant qualsevol dels correus electrònics vinculats pels següents motius:

 • Encara que la nostra intenció és proporcionar informació de qualitat, no podem assegurar que algunes de les dades proporcionades siguin inexactes o no vigents.
 • En cap cas el nostre consell pot reemplaçar la valoració de cada cas particular per part del metge.
 • No gestionam ni controlam el contingut de cap pàgina web amb enllaç a o des de la nostra pàgina, per tant, no influïm ni sobre els seus continguts ni sobre les seves pràctiques de confidencialitat.

Confidencialitat
La nostra organització es compromet a mantenir la confidencialitat i la seguretat de la informació personal de tots els nostres visitants i de les persones que emplenen els nostres formularis o amb les que intercanviam missatges de correu electrònic.

 • Pel que fa als visitants:no recopilam de forma activa cap tipus d’informació individual, encara que sí es fa una recopilació passiva que inclou el nom del domini (allotjament després de la @ de l’adreça de correu electrònic) i eventualment la seva adreça completa. La informació recollida depèn de la configuració del seu navegador, per tant, li recomanem que revisi les opcions activades en el mateix si vol conèixer com es maneja aquesta informació. Les dades rebudes automàticament del seu navegador ens permeten investigar les pàgines que visita al nostre web i les que ha visitat abans i després de passar per les nostres. D’acord amb aquesta informació, podem desenvolupar estadístiques que ens permetin conèixer l’ús que se li dóna a les nostres pàgines, de manera que les poguem aplicar a la seva millora.
 • Pel que fa a les persones emissores i/o receptores d’e-mails i les que emplenen els nostres formularis: els recordam que la informació continguda en els e-mails i els formularis de la nostra plataforma és de naturalesa estrictament confidencial i queda sota les premisses del secret mèdic.

La societat propietària es compromet a no compartir amb tercers cap informació recopilada tant del seu navegador com del seu correu electrònic per a propòsits de màrqueting, excepte si accepta tàcitament la recepció d’informació d’activitats i iniciatives de la consulta de la Dra. Gibert, en què el seu e-mail només s’utilitzaria per a aquest propòsit.

En cas de venda, fusió, liquidació, dissolució o reorganització de la societat propietària, la informació recopilada sobre vostè pot transferir-se, sempre que la part adquirent es comprometi a mantenir la política de confidencialitat expressada en aquesta pàgina.

Assessorament a visitants
Anomenam assessorament en línia a qualsevol intercanvi d’informació en l’àmbit de la Ginecologia i la Obstetrícia entre un usuari del web i la doctora. Serà condició imprescindible que la persona que ho sol•liciti tengui residència a Espanya. L’esmentat assessorament és únicament orientatiu i d’ell no es derivarà en cap cas ni diagnòstic, ni tractament, ni, per tant, responsabilitat professional. Aquests actes en general no meritaran honoraris, amb l’excepció d’aquells que suposin l’intercanvi de diversos correus o que necessitin de l’anàlisi d’informació complexa. En aquests últims casos, la doctora informarà de la generació de càrrecs i de la forma d’abonament, així mateix, donarà l’opció al visitant de donar per acabat l’assessorament abans que aquest li ocasioni despeses. Els esmentats honoraris mai seran superiors a 30 € per acte, valor molt inferior al de mercat d’una consulta mèdica habitual, ja que l’assessorament no és pròpiament una consulta, sinó una orientació.

Atenció a les pacients de la consulta privada de la Dra. Gibert
Es diu consulta electrònica privada a l’atenció mèdica dispensada, mitjançant algun dels correus electrònics vinculats al web, a les pacients que han estat diagnosticades i tractades recentment per la doctora a la seva consulta i, a més, són objecte de seguiment per part seva. L’esmentada consulta pot generar honoraris en certs casos, encara que la doctora s’obliga a pactar-los amb antelació i mitjançant atorgament de consentiment exprés i per escrit de la pacient. L’esmentat acte mèdic només s’abonaria si, de no dur-se a terme, necessitàs una visita presencial a la consulta de la doctora.

Finançament
Aquest web es publica i manté amb fons de la societat Inversions Mèdiques Gibert C. i associats, SLU. No rebem finançament de cap altra organització ni empresa, ni tan sols d’aquells webs als quals es pugui accedir mitjançant hipervincles inclosos en la nostra pàgina.

Publicitat
La plataforma www.doctoragibert.com no accepta ni es planteja acceptar espais publicitaris pagats. Qualsevol suport eventual que pugui rebre en el futur d’organitzacions o empreses alienes ha de complir la condició de no interferir de cap manera en la redacció i/o elecció dels continguts publicats. Els esmentats suports, si n’hi ha, es faran constar al web de forma explícita.

Llei Orgànica de Protecció de Dades
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informam que les dades que ens facilita mitjançant els formularis de contacteregistre o enquesta de satisfacció s’incorporaran als fitxers titularitat d’Inversions Mèdiques Gibert C. i associats, SLU amb domicili al c/ Arxiduc Lluís Salvador, 90, 07004, Palma (Espanya). Vostè podrà exercitar en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades, en els termes prevists legalment, dirigint-se a info@doctoragibert.com (per als formularis de contacte), qualitat@doctoragibert.com (per a les enquestes de satisfacció), o usuaries@doctoragibert.com (per als formularis de registre), o bé per correu postal a l’adreça anteriorment assenyalada, acompanyant còpia d’un document oficial que acrediti la seva identitat. Les dades obtengudes a través del nostre web o per qualsevol altre mitjà d’obtenció responen a la finalitat única i exclusiva de poder facilitar als usuaris els serveis sol•licitats.

DRETS D’AUTOR

El disseny del web i els seus continguts són propietat intel•lectual d’Inversions Mèdiques Gibert C. i associats, SLU i d’altres autors als quals s’ha sol•licitat i/o abonat la llicència pertinent d’ús. Vostè pot imprimir una còpia dels continguts del nostre web per a ús propi i amb propòsits no comercials. No autoritzam la modificació, la publicació o l’explotació de la totalitat o part dels continguts, llevat d’autorització expressa que ha de sol•licitar a doctoragibert@doctoragibert.com. Sota cap circumstància concedirem cap dret ni propietat sobre els nostres continguts.

LLEIS I JURISDICCIÓ D’APLICACIÓ

Les condicions d’aquest avís legal es regeixen per les lleis espanyoles. Qualsevol controvèrsia amb relació a l’ús d’aquest web es substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Palma (Illes Balears).

NOTIFICACIONS SOBRE ABUSOS

Tot i l’estricta vigilància que mantenim sobre la nostra pàgina, pregam als nostres visitants que ens informin sobre abusos que puguin ocórrer en els continguts del nostre web mitjançant:

 • Correu electrònic a info@doctoragibert.com.
 • Correu postal: Inversions Mèdiques Gibert C. i associats, SLU. C/ Arxiduc Lluís Salvador, 90. 07004, Palma. Espanya.

MODIFICACIONS

El contingut d’aquesta pàgina pot variar sense previ avís, per tant, recomanam que la visiti periòdicament per saber si ha canviat o no. La data d’actualització dels textos li resultarà útil per a aquest propòsit.

ACCEPTACIÓ

La utilització d’aquest web implica l’acceptació de les condicions d’ús esmentades.