DRA. GIBERT

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”true” ajax=”true”]

En compliment del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informam que les dades que ens facilita mitjançant aquest formulari, juntament amb els que siguin obtinguts per raó de la seva condició d’usuària registrada del lloc localhost/DoctoraGibert s’incorporaran al fitxer d’Inversions Mèdiques Gibert C. i associats, S.L.U. amb NIF B57777732 i domicili al C/ Arxiduc Lluís Salvador, 90, 07004, Palma, per al seu tractament amb la finalitat de gestionar la seva alta com a usuària registrada. L’informem que mitjançant aquest registre se li assigna una contrasenya que li permetrà iniciar sessió, en qualsevol moment i durant un any com a mínim, com a usuària registrada del lloc web i, per tant, podrà accedir a totes les funcionalitats del mateix. Seran causes de no poder atendre la seva sol•licitud d’alta com a usuària registrada: l’omissió d’alguna de les dades sol•licitades i no constar com a clienta en els arxius de la consulta de la Dra. Gibert. D’altra banda, després d’emplenar aquest formulari vostè dóna el seu consentiment exprés per a que les seves dades puguin ser tractades per la societat amb la finalitat de fer-li arribar informació, amb una freqüència màxima mensual, sobre les seves activitats i iniciatives, mitjançant correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En aquest sentit, es pot oposar en tot cas a que les seves dades siguin tractades amb aquest objectiu, mitjançant la marcació de la casella que a aquest efecte s’inclou en aquest formulari de recollida de dades, així com en qualsevol altre moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a usuaries@doctoragibert.com o utilitzant mitjans específics reconeguts en les pròpies comunicacions. En acceptar aquestes condicions d’ús, vostè manifesta que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes, actuals i veraces. Vostè podrà exercitar en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, en els termes prevists legalment, dirigint-se a info@doctoragibert.com o per correu postal a la direcció anteriorment senyalada, i acompanyant còpia d’un document oficial que acrediti la seva identitat.